Τελικοί δικαιούχοι του έργου

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (ΑΔΑΙΓ)
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (ΑΔΑΙΓ)
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΘΣΕ)
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΘΣΕ)
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΔΚ)
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΔΚ)
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΜΘ)
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΜΘ)
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΠΔΕΙ)
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΠΔΕΙ)