Η ιδιαιτερότητα και καινοτομία του έργου έγκειται:

  • στη διασύνδεση και διαχείριση των δεδομένων (τηλεμετρίας, τηλεπισκόπισης και αναφοράς) σε κοινό κέλυφος,
  • εξυπηρετεί χωρικά εστιασμένες ανάγκες των υπηρεσιών, του πολίτη και των επιχειρήσεων ενώ παράλληλα ακολουθεί τους τομείς κοινωνικού οφέλους  του GEO (Group on Earth Observations) των Ηνωμένων Εθνών στην προσέγγιση act local-think global,
  • διασφαλίζει επεκτασιμότητα τόσο χωρική (πχ. νέες περιφερειακές ενότητες, επιπλέον ομάδες παραγωγών κ.α) όσο και θεματική (επικαιροποίηση των υπηρεσιών σε διαφορετικές καλλιέργειες και σε πρόσθετες περιοχές),
  • η αρθρωτή καινοτόμα αρχιτεκτονική της δομής του ενισχύει την διατομεακή συνεργασία των κλάδων της περιφερειακής οικονομίας και προάγει τις αρχές της έξυπνης εξειδίκευσης με έμφαση στη συνεργατικότητα και στην οικο-καινοτομία (eco-innovation). Η προστιθέμενη αξία του έργου υπολογίζεται όχι μόνο ως άθροισμα ψηφιακών υπηρεσιών και χρηστών αλλά και ως γινόμενο ποιότητας προϊόντων, με στόχευση την ανάδειξη επιταχυντών μιας «Νέας Οικονομίας».