Το Κεντρικό Κέλυφος αποτελείται από 5 υποσυστήματα, α) την πύλη διεπαφής, β) την κεντρική βάση δεδομένων του συστήματος, γ) το υποσύστημα λήψης και διάχυσης δεδομένων και υπηρεσιών, δ) την πλατφόρμα κόμβου διάχυσης πληροφοριών, κατάρτισης και έξυπνης εξειδίκευσης, και ε) τον διαδικτυακό χάρτη διαχείρισης δεδομένων