Στο πλαίσιο του έργου δημιουργείται ένας κεντρικός κόμβος στήριξης των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών των περιφερειακών δομών της διοίκησης (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) με παροχή τομεακών εφαρμογών διαχείρισης και εξυπηρέτησης πολλαπλών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας με έμφαση στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποιητική του δραστηριότητα ενώ παράλληλα ενισχύεται η πολυκαναλική περιβαλλοντική ενημέρωση των πολιτών τόσο σε τοπικό όσο και διαπεριφερειακό επίπεδο.

Το έργο βασίζεται στην ανάπτυξη: (α) κεντρικού κελύφους για τη διασύνδεση, ομογενοποίηση, επεξεργασία και παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης προς τις δομές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, και (β) επιλεγμένων τομεακών εφαρμογών για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες διασυνδέονται με το κεντρικό κέλυφος και εξυπηρετούν τομεακές πολιτικές και επιχειρηματικές δράσεις προτεραιότητας σε Περιφερειακό επίπεδο.

Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου διακρίνονται σε τρία επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων και ιδιωτών των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των φυσικών πόρων (πχ. γεωργοί, αλιείς, ιχθυοκαλλιεργητές, τουριστικές επιχειρήσεις), και οι οποίοι στο πλαίσιο του έργου εξυπηρετούνται από το σύστημα για τη βελτίωση της οικονομικής τους καταστάσης και τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους στο φυσικό περιβάλλον.

Σε δεύτερο επίπεδο είναι η άμεση πληροφόρηση του πολίτη-αγρότη: α) για την οργάνωση των καθημερινών του δραστηριοτήτων, β) ενημέρωση για έκτακτα περιβαλλοντικά θέματα και πολιτική προστασία (έκτακτα φαινόμενα ρύπανσης) και γ) παροχή περιβαλλοντικής πληροφορίας για την ενίσχυση και στήριξη πολιτών σε συμμετοχικές διαδικασίες.

Σε τρίτο επίπεδο περιλαμβάνεται η πληρέστερη οργάνωση δράσης των ΑΔ και τα έμμεσα οφέλη που προκύπτουν για τον πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται η έγκαιρη και έγκυρη παροχή επιχειρησιακών δεδομένων προς τις υπηρεσίες των ΑΔ (Δ/νσεις Υδάτων, Πολιτικής Προστασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ) σε πραγματικό χρόνο ώστε να είναι σε θέση να διαδραματίσουν με καθοριστικό και αποτελεσματικό τρόπο τα καθήκοντά τους.

Ο ωφελούμενος πληθυσμός περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτών στις ΑΔ σε αστικές, αγροτικές, ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς η περιβαλλοντική πληροφορία είναι πολλαπλώς χρήσιμη και απαραίτητη στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Η δόμηση του συστήματος επιτρέπει την πρόσβαση στην πληροφορία σε άτομα και των δύο φύλλων, σε άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και σε οποιονδήποτε πολίτη ανεξαρτήτως φυλετικής καταγωγής και θρησκευτικών πεποιθήσεων.