Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων για στήριξη επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας

Οι ανάγκες της Πράξης προέκυψαν έπειτα από διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, και εστιάζονται στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, οι οποίοι αποτελούν την κοινή βάση ανάπτυξης του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα των περιφερειακών οικονομιών, από την κατάσταση και τη χρήση των οποίων εξαρτάται η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής των πολιτών. Πρόσθετα, η αναγκαιότητα για ενσωμάτωση πολυκαναλικών δεδομένων σε ένα σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών οδηγεί σε χρήση ενός κοινού διαδικτυακού κελύφους, επιτυγχάνοντας οικονομία κλίμακας, και ακολουθώντας πιστά τους τομείς κοινωνικού οφέλους του GEO (Group on Earth Observation) των Ηνωμένων Εθνών, προς όφελος των τελικών χρηστών.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, κατ’ εφαρμογή του Εθνικού Νομικού Πλαισίου για την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ειδικότερα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ  και κατ’ επέκταση τον Νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003), φέρουν την ευθύνη της αποκλειστικής διαχείρισης των εδαφοϋδατικών πόρων. Ειδικότερα είναι υπεύθυνες εκτός των άλλων για: α. την έκδοση αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, β. για την τήρηση μητρώου έργων αξιοποίησης των πόρων, έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και προστασίας υδατικών πόρων, γ. για την επιβολή μέτρων σε υφιστάμενα ή σε νέα έργα και δραστηριότητες που είναι πιθανό να υποβαθμίσουν τους εδαφοϋδατικούς πόρους, δ. για τον συντονισμό όλων των φορέων για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και την προστασία των εδαφοϋδατικών πόρων, ε. για την εφαρμογή διεθνών, περιφερειακών και διμερών συμφωνιών και οδηγιών για θέματα διαχείρισης και προστασίας εδαφοϋδατικών πόρων , στ. για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων και την εφαρμογή Προγραμμάτων Μέτρων Προστασίας από τη ρύπανση καθώς και απορρύπανσης των υδάτων, κλπ.

Tο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (ΔΚΠ) αποτελεί έναν ευέλικτο οργανισμό (ΝΠΙΔ), με δράσεις και συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και της ερευνητικής κοινότητας στην Ελλάδα, με έντονη διεθνή παρουσία. Υποστηρίζεται από ένα Διεθνές Συμβούλιο (International Board) και από δεκατρείς εταίρους που εκπροσωπούν όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης αλλά και την πανεπιστημιακή/ερευνητική κοινότητα.

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, ως δικαιούχος του συγκεκριμένου έργου και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στο σύμφωνο συνεργασίας που έχει υπογραφεί για την υποβολή και υλοποίηση της πρότασης, έχει την ικανότητα να υλοποιήσει τις δράσεις όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Τεχνικό Δελτίο. Η ικανότητα του ΔΚΠ να υλοποιήσει τον καθοριστικό του ρόλο στο συγκεκριμένο έργο σχετίζεται εκτός άλλων με το ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες του χαρακτηρίζονται από αυστηρές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας. Το Κέντρο διαθέτει εγκεκριμένες εσωτερικές διαδικασίες σύμφωνα με τη Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Β (Αρ.Πρωτ. 180078/12-01-2011) από το ΕΠΕΡΡΑ. Παράλληλα, το Αναλυτικό Εργαστήριο του ΔΚΠ είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) σύμφωνα με το ISO 17025:2005 (αριθμός πιστοποιητικού 720).