Αειφορική διαχείριση εδαφοϋδατικών πόρων και εκτίμηση φυσικών κινδύνων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Βορείου Αιγαίου.