Διαχείριση Τοπικού Κόμβου Ψηφιακών Εφαρμογών, Ενεργοποίηση Τοπικών Χρηστών και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστήματος στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αιγαίου (ΑΔΑΙΓ), Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΘΣΕ), Κρήτης (ΑΔΚ), Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΜΘ), Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΠΔΕΙ)

Τα Υποέργα 4 – 8 αφορούν α) στην ανάπτυξη και λειτουργική δικτύωση τοπικού κόμβου ψηφιακών εφαρμογών, β) στην ενημέρωση και ενεργοποίηση των τοπικών χρηστών σε σχέση με τις δυνατότητες, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος, και γ) στην αξιολόγηση της παραγωγικής του λειτουργίας.

Η υλοποίηση του κάθε Υποέργου διακρίνεται στις ακόλουθες φάσεις.

Η Φάση Α έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση, ενεργοποίηση και κινητοποίηση τοπικών χρηστών του πληροφοριακού συστήματος για κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ειδικότερα στην περιοχή όπου λαμβάνει χώρα η αντίστοιχη Τομεακή Εφαρμογή. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιούνται τα εξής:

Α. Δράσεις ενημέρωσης  που έχουν ως στοχοθετούμενο κοινό τους παρακάτω:

 • Φορείς του δημόσιου τομέα και στελέχη αρμοδίων διευθύνσεων
 • Φορείς του ιδιωτικού τομέα
 • Αγρότες
 • Επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα

Οι δράσεις ενημέρωσης περιλαμβάνουν:

 • Οργάνωση δύο ημερίδων ανοιχτής συμμετοχής
 • Έκδοση και διανομή ενημερωτικών εντύπων
 • Έκδοση Οδηγού Χρήσης της τομεακής εφαρμογής
 • Διανομή USB Sticks με ενημερωτικό υλικό και τον οδηγό χρήσης στους δυνητικούς χρήστες

 Β. Δημιουργία μητρώου τοπικών χρηστών σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση το οποίο περιλαμβάνει:

 • Τους χρήστες της αντίστοιχης Τομεακής Εφαρμογής στην περιοχή πιλοτικής εφαρμογής
 • Τους εν δυνάμει χρήστες της Τομεακής Εφαρμογής στην ευρύτερη περιοχή της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη Τομεακή Εφαρμογή.
 • Τους ενδιαφερόμενους χρήστες άλλων Τομεακών Εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση που θα ήθελαν μελλοντικά να αξιοποιήσουν κάποια από τις υπόλοιπες Τομεακές Εφαρμογές του Πληροφοριακού Συστήματος

 

Η δημιουργία του μητρώου χρηστών αποσκοπεί στη δημιουργία δεξαμενής άντλησης πληροφοριών και συνεργασίας που αξιοποιείται στη ΦΑΣΗ Β των Υποέργων 4 – 8, για την αξιολόγηση της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος σε τοπικό επίπεδο και καθορισμό των αναγκών βελτιστοποίησης και μελλοντικής επέκτασης της χρήσης του σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 

Γ. Την οργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) για την εξειδικευμένη ενημέρωση των χρηστών της αντίστοιχης Τομεακής Εφαρμογής και των μελλοντικών εν δυνάμει χρηστών

Δ. Την μηναία έκδοση ενημερωτικού εντύπου

Στόχος των δράσεων είναι:

 • Ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των υπηρεσιακών παραγόντων σε σχέση με τις δυνατότητες, τη λειτουργία και τα οφέλη χρήσης του πληροφοριακού συστήματος
 • Η ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού και των υπηρεσιακών παραγόντων για ενεργή συμμετοχή, χρήση και παραγωγική αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος
Η Φάση Β αφορά στην εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών των τοπικών χρηστών στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος και στην καταγραφή των πρόσθετων αναγκών επεκτασιμότητας του συστήματος για μελλοντική χρήση.

Για το σκοπό αυτό λαμβάνουν χώρα οι παρακάτω ενέργειες:

Α. Αξιολόγηση της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος σε τοπικό επίπεδο και του βαθμού εξυπηρέτησης των επιχειρησιακών αναγκών των χρηστών. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται τα εξής:

 • Καταγράφεται σε μηνιαία βάση ο βαθμός ικανοποίησης των χρηστών σε σχέση με τα παρεχόμενα δεδομένα και υπηρεσίες του συστήματος.
 • Καταγράφονται οι εξειδικευμένες on-going ανάγκες των χρηστών σε πληροφορία και δεδομένα για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών τους αναγκών (συχνότητα παροχής δεδομένων, κλίμακα κ.λπ).
 • Δημιουργείται πρότυπο αναφορών του συστήματος προκειμένου ο τρόπος, η συχνότητα και η μορφή των παρεχόμενων δεδομένων να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των χρηστών.

Β. Εκτίμηση των πρόσθετων μελλοντικών αναγκών των τοπικών χρηστών και των προοπτικών επεκτασιμότητας του συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται τα εξής:

 • Καταγραφή χρήσεων αρδευτικών υδάτων σε υφιστάμενες καλλιέργειες και επιπλέον της περιοχής πιλοτικής εφαρμογής.
 • Ανάλυση τάσεων παραγωγής και ζήτησης νερού για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να αναγνωριστούν μελλοντικές ανάγκες και προοπτικές σε σχέση με αλλαγές που θα προκύψουν στην διαχείριση υδατικών πόρων στο εγγύς μέλλον.
 • Προσδιορισμός των αναγκών επέκτασης και παραμετροποίησης των ψηφιακών εφαρμογών του συστήματος για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών σε χωροχρονικό επίπεδο, είτε δηλαδή με επέκταση και σε αγροτικές εκτάσεις όπου καλλιεργούνται άλλα είδη φυτών με διαφορετικές ανάγκες σε νερό, είτε για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών που θα προκύψουν από την αλλαγή γεωργικών πρακτικών και καλλιεργειών στο εγγύς μέλλον.

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 (Φάση Γ) για την παραμετροποίηση του λογισμικού και την παραμετροποίηση των αλγορίθμων σε σχέση με επιπλέον καλλιέργειες. Οι αλγόριθμοι δύνανται να ενταχθούν στα λογισμικά της εκάστοτε Τομεακής Εφαρμογής ώστε το πληροφοριακό σύστημα να μπορεί να εξυπηρετεί μελλοντικές ανάγκες των χρηστών απλά και μόνο με την εγκατάσταση εξοπλισμού στο πεδίο, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια επέκτασης του λογισμικού και των υπολογιστικών υποδομών, πέραν μία απλής παραμετροποίησης.