Προμήθεια Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού Συλλογής Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος

Το Υποέργο 1 αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού, αποθηκευτικού και δικτυακού εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών «Υπολογιστικού Νέφους» (Cloud Computing), εμπορικά λογισμικά καθώς και εξοπλισμό συλλογής και μεταφοράς περιβαλλοντικών δεδομένων στο πεδίο που τροφοδοτεί το πληροφοριακό σύστημα.

Η υλοποίηση του Υποέργου 1 διακρίνεται στις ακόλουθες φάσεις.

Ο εξοπλισμός αφορά εξυπηρετητές πολυπύρηνης τεχνολογίας (multi-core) με συστήματα μεταγωγής τύπου ethernet, ethernet – Επιπέδου 3, Gigabit και 10 Gigabit ethernet για τη διασύνδεση του συνόλου του εξοπλισμού με το δίκτυο διαχείρισης και για τη διασύνδεση των εξυπηρετητών της συστοιχίας μεταξύ τους, με το σύστημα αποθηκευτικού χώρου και με το διαδίκτυο, και συστήματα αποθηκευτικού χώρου με διάταξη ελεγκτών για υψηλή διαθεσιμότητα και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ethernet. Το σύνολο του εξοπλισμού που αποκτήθηκε πρόκειται για εξοπλισμό δικτύου (network routers & switches), network firewalls, συστήματα αποθήκευσης δεδομένων (data storage) και διακομιστές που συνοδεύεται από υπηρεσίες εγγύησης, υποστήριξης και συντήρησης.

Λόγω της κρισιμότητας των υποδομών, έγινε πρόβλεψη κατά τον σχεδιασμό ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών «Υπολογιστικού Νέφους» (Cloud Computing), καθώς και η ύπαρξη κατάλληλων ασφαλιστικών δικλίδων για ανάνηψη από σφάλμα. Επίσης, τα συστήματα ενσωματώνουν – όπου είναι αυτό εφικτό – νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και συνεπώς και του συνολικού λειτουργικού κόστους. Ο εξοπλισμός διαθέτει λειτουργίες απομακρυσμένης διαχείρισης και παρακολούθησης παραμέτρων λειτουργίας καθώς και ενημέρωση με αποστολή προειδοποιήσεων σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας ή κρίσιμων βλαβών. Παράλληλα περιλαμβάνεται και όλο το απαραίτητο λογισμικό για την ανάπτυξη αυτού του πληροφοριακού συστήματος (RDBMS, Web Map Server, Dashboard Components, Cloud Security Software, Cloud Monitoring). Όλος ο παραπάνω εξοπλισμός εγκαταστάθηκε και εμπλουτίζει σε επίπεδο πληροφοριακών υποδομών την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο φιλοξενίας υπολογιστικού εξοπλισμού του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.

Η Φάση Α του Υποέργου αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού συλλογής και μετάδοσης περιβαλλοντικών δεδομένων τα οποία τροφοδοτούν το πληροφοριακό σύστημα προκειμένου να παρέχει τις προδιαγεγραμμένες υπηρεσίες προς τους χρήστες. Ο εξοπλισμός συλλογής δεδομένων εγκαθίσταται στις θέσεις πιλοτικής εφαρμογής στο πεδίο, σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Η υλοποίηση της Φάσης Β περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

1. Ποσοτική και πρώτη ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού

Ο εξοπλισμός παραδίνεται από τον προμηθευτή στο ΔΚΠ και κατόπιν ελέγχου τίθεται τμηματικά σε λειτουργία, προκείμενου να εντοπιστούν πιθανές αδυναμίες, ή απαιτούμενες διαμορφώσεις πριν την αποστολή του εξοπλισμού στα τελικά σημεία εγκατάστασης.

2. Προετοιμασία του υλικού και των θέσεων εγκατάστασης

Έλεγχος των τελικών θέσεων εγκατάστασης των μετρητικών συστημάτων και των τοπικών gateways σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Σε κάθε περιφέρεια γίνεται προετοιμασία για την προσωρινή φύλαξη του υλικού μέχρι την εγκατάσταση του στις τελικές θέσεις. Οι μηχανικοί των προμηθευτών επισκέφθηκαν όλες τις περιοχές εγκατάστασης ώστε να γίνει τελικός έλεγχος καταλληλότητας και ενδεχόμενη προσαρμογή των θέσεων.

3. Εγκατάσταση των gateways

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εγκαθίστανται όλα τα gateways στις επιμέρους περιφέρειες και διασυνδέονται με το κέντρο καταχώρησης και επεξεργασίας δεδομένων στο ΔΚΠ με παράλληλο προγραμματισμό για την άμεση υποδοχή κάθε σταθμού. Επιπροσθέτως πραγματοποιείται πιλοτική λειτουργία της σύζευξης των gateways με το κέντρο.

4. Εγκατάσταση σταθμών

Στη συνέχεια εγκαθίσταται ο εξοπλισμός στις τελικές θέσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές του WMO και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου. Διασυνδέονται οι σταθμοί με τα κατά τόπους gateways και τελικά με το κέντρο λήψης και επεξεργασίας στο ΔΚΠ. Ο εξοπλισμός τίθεται σε πλήρη λειτουργία τουλάχιστον για 48 ώρες πριν την αποχώρηση της ομάδας εγκατάστασης από κάθε περιοχή εφαρμογής.

Η Φάση Β αφορά στη διάθεση πλήρους σειράς τεχνικών εγχειριδίων των επιμέρους τμημάτων, του εγκατεστημένου εξοπλισμού των τηλεμετρικών δικτύων, σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή. Επίσης, στα πλαίσια της εκπαίδευσης, πραγματοποιείται:

1. Εκπαίδευση των διαχειριστών του ΔΚΠ

2. Εκπαίδευση της Τεχνικής Ομάδας του ΔΚΠ

3. Εκπαίδευση των Χειριστών και του Προσωπικού Υποστήριξης, στις περιοχές ευθύνης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Κατά τη Φάση Γ, πραγματοποιείται η πιλοτική λειτουργία του όλου συστήματος, καθώς επίσης πραγματοποιούνται και οι απαραίτητες βελτιώσεις και τεχνικές διορθώσεις. Το πλήρες δίκτυο τίθεται σε δοκιμαστική πιλοτική λειτουργία κατά τη διάρκεια της οποίας τίθεται σε εξαντλητικό έλεγχο ως προς τη λειτουργία και την εργονομία του από διάφορες ομάδες χρηστών που ορίζονται για το σκοπό αυτό.
Κατά την φάση αυτή εκτελούνται σενάρια ελέγχου λειτουργίας του δικτύου και των επιμέρους τηλεμετρικών σταθμών που το αποτελούν. Τέλος, δοκιμάζεται εκτενώς η συνδεσιμότητα με τα λογισμικά επεξεργασίας δεδομένων.