Δημιουργία Δεδομένων Αναφοράς, Πιλοτική Λειτουργία και Βελτιστοποίηση Συστήματος

Στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος διέθεσε το κατάλληλο προσωπικό, τις κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμό και την απαραίτητη τεχνογνωσία για την διεκπεραίωση των επιμέρους Φάσεων του υποέργου, δηλαδή την παραγωγή Δεδομένων Αναφοράς, την Πιλοτική Λειτουργία των δράσεων ανά περιοχή και την Επικαιροποίηση των μεθοδολογιών και εργαλείων για περαιτέρω εφαρμογές στο μέλλον.

Το έργο σηματοδοτείται από τη διενέργεια μίας διημερίδας που στοχεύει στην εξωστρέφεια του έργου (Α Φάση). Κατά τη διάρκεια της Β Φάσης παρήχθη μία σειρά δεδομένων αναφοράς με καταγραφή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών παραμέτρων και χρήση εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, κατάλληλων υποδομών και καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών και μεθοδολογιών. Τα δεδομένα αναφοράς υποστηρίζουν την πιλοτική λειτουργία των δράσεων, αξιολογούν τις διαχειριστικές πρακτικές και αποτελούν τη βάση της επιχειρησιακής λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.

Στη συνέχεια αναπτύσσονται μία σειρά από Πιλοτικές Λειτουργίες ανά Τομεακή Εφαρμογή, χωρικά εστιασμένες σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. Για τις πιλοτικές αυτές λειτουργίες γίνεται χρήση κατάλληλων πρωτόκολλων εφαρμογής ανά δράση. Η χρήση αυτών των πρωτοκόλλων εφαρμογής υποστηρίζεται από τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό και τις υποδομές του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.

Τέλος ανά περιοχή μελέτης γίνεται η επικαιροποίηση των διαχειριστικών πρακτικών που εφαρμόστηκαν, η οποία ανέδειξε την ικανότητα προσαρμογής της εφαρμογής τους με κατάλληλη τροπoποίηση (flexibility), ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες περισσοτέρων περιοχών και μεγαλύτερων ομάδων πληθυσμού. Οι επικαιροποιήσεις αυτές παράγουν μία σειρά επικαιροποιημένων – βελτιστοποιημένων λογισμικών τα οποία είναι στη διάθεση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις μελλοντικές εφαρμογές.

Το έργο σηματοδοτείται από τη διενέργεια μίας διημερίδας που στοχεύει στην εξωστρέφειά του αφού η προστιθέμενη αξία του έργου υπολογίζεται όχι μόνο ως άθροισμα ψηφιακών υπηρεσιών και χρηστών αλλά και ως γινόμενο ποιότητας προϊόντων, με στόχευση την ανάδειξη επιταχυντών μιας «Νέας Οικονομίας». Βασικό ζητούμενο είναι η μόχλευση των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας που επηρεάζονται από τη λειτουργία του έργου καθώς μέσα από το έργο θα προκύψει ένας «νέος οικονομικός κύκλος» ωθώντας τους σε συνέργειες και δικτύωση. Το έργο δομείται θεματικά στη βάση των αξόνων του Smart Specialization με έμφαση στο Eco-Innovation.
Η παραγωγή των δεδομένων αναφοράς βασίσθηκε σε μία σειρά καταγραφών περιβαλλοντικών παραμέτρων μέσα από:

  • άντληση και αξιολόγηση δεδομένων υποβάθρου
  • μετρήσεις και αναλύσεις πεδίου και χρήση κατάλληλου εξοπλισμού στο πεδίο
  • δειγματοληψίες και αναλύσεις σε πιστοποιημένο χημικό εργαστήριο
  • χρήση γεωγραφική ανάλυση χωρικών δεδομένων

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών έγινε χρήση των υφιστάμενων υποδομών (αναλυτικό χημικό εργαστήριο, δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών, κλπ.), και του υφιστάμενου εξοπλισμού (καταγραφή εδαφικών παραμέτρων με σαρωτή εδάφους, αισθητήρες μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, κλπ). Ο υφιστάμενος εξοπλισμός (θερμικές, πολυφασματικές και υπερφασματικές κάμερες, τροχοφόρο όχημα που φέρει ιστό κατάλληλο για εφαρμογή αυτών των καμερών, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα), χρησιμοποιήθηκε και για την παραγωγή δεδομένων από απόσταση (remote sensing). Συλλέχθηκαν και καταγράφηκαν δεδομένα αναφοράς με βάση τα οποία ορίσθηκαν οι ζώνες διαφοροποιημένων διαχειριστικών πρακτικών. Πραγματοποιήθηκε μία σειρά ενεργειών: σάρωση εδαφών με κατάλληλο εξοπλισμό, χρήση δορυφορικών εικόνων, συλλογή δεδομένων με χρήση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος και κατάλληλες κάμερες, καταγραφή υδρογραφικού δικτύου, κάλυψη χρήσεων γης, ψηφιακό μοντέλο ανάγλυφου, raster αρχεία τοπογραφικού και γεωλογικού υποβάθρου. Τα πρωτογενή δεδομένα αναφοράς, μετά την αξιολόγηση και απασφαλμάτωση τους παρήγαγαν μία σειρά από δευτερογενή δεδομένα, (άλγεβρα χαρτών), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως επίπεδα αναφοράς στις εφαρμογές λογισμικού των Τομεακών Εφαρμογών.

Η Πιλοτική Λειτουργία αφορά στον έλεγχο, τη βαθμονόμηση και παραμετροποίηση λειτουργίας του εξοπλισμού και του συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών ανά Τομεακή Εφαρμογή. Για τις ανάγκες της πιλοτικής λειτουργίας αναπτύσσονται αρχικά πρωτόκολλα διασύνδεσης, βαθμονόμησης και συντήρησης υποδομών και εξοπλισμού για κάθε Τομεακή Εφαρμογή.
Η πιλοτική εφαρμογή των πρωτοκόλλων πραγματοποιείται από το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος το οποίο διαθέτει την τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται έλεγχοι λειτουργίας από απόσταση αλλά και με επιτόπου επισκέψεις στις θέσεις εγκατάστασης του εξοπλισμού σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Πραγματοποιείται με χρήση των υφιστάμενων υποδομών και του υφιστάμενου εξοπλισμού με μετρήσεις και καταγραφή παραμέτρων insitu, συλλογή δειγμάτων και αναλύσεις στο χημικό εργαστήριο, όσο και με χρήση εφαρμογών παρακολούθησης από απόσταση με χρήση δορυφορικών εικόνων φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης.
Η βελτιστοποίηση ανά Τομεακή Εφαρμογή αφορά στη δημιουργία επιπλέον αλγορίθμων που ενσωματώνονται στις εφαρμογές λογισμικού για την ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών όπως αυτές προκύπτουν είτε από την εφαρμογή σε νέες περιοχές είτε από την εφαρμογή νέων πρακτικών-αλγορίθμων σε νέες καλλιέργειες, κλπ. Η μεθοδολογία υλοποίησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  1. Ανάλυση των δεδομένων και απαιτήσεων βελτιστοποίησης για κάθε Τομεακή Εφαρμογή όπως αυτά προκύπτουν από τα ΥΠΟΕΡΓΑ 4 έως 8.
  2. Παραμετροποίηση αλγορίθμων βελτιστοποίησης ανά Τομεακή Εφαρμογή και ενσωμάτωσή τους στο σύστημα.
  3. Έλεγχος συμβατότητας και ορθής λειτουργίας εφαρμογών.