Στις 26 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε το kick-off meeting της Πράξης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΠΔΕΙ), στην Πάτρα, με εκπροσώπους από όλους τους εταίρους και από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι α) η πορεία υλοποίησης και οργάνωση της Πράξης, β) η έναρξη λειτουργίας της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης (όπως ορίζεται στο Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας) και γ) η προετοιμασία της έναρξης υλοποίησης των Υποέργων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Επισυνάπτονται: